BonAir

مطالب بن ایر

بون ایر

بن ایر

قاچاقچیان به سراغ تپه اشكانی كرمانشاه رفتند

قاچاقچیان به سراغ تپه اشكانی كرمانشاه رفتند

اسفناج یادگار چند هزار ساله ایرانی ها در چین

اسفناج یادگار چند هزار ساله ایرانی ها در چین

تشدید نظارت بر تعطیلی اماكن تفریحی گردشگری در روز طبیعت

تشدید نظارت بر تعطیلی اماكن تفریحی گردشگری در روز طبیعت

هنر دست آبجی نانواها شیرینی توتك تنها سوغات استان البرز
شیرینی ای كه به ثبت ملی هم رسیده است؛

هنر دست آبجی نانواها شیرینی توتك تنها سوغات استان البرز

موزه ای برای پول در فرانكفورت
گشتی در دنیای اسكناس ها

موزه ای برای پول در فرانكفورت

سامانه بازدید مجازی بناهای تاریخی استان مركزی افتتاح شد

سامانه بازدید مجازی بناهای تاریخی استان مركزی افتتاح شد

ایتالیایی ها قرنطینه را چطور می گذرانند
در گفتگویی با مهر بیان شد؛

ایتالیایی ها قرنطینه را چطور می گذرانند

برگزاری آموزش های مجازی برای هنرمندان صنایع دستی

برگزاری آموزش های مجازی برای هنرمندان صنایع دستی

پیشبینی كاهش سفرهای گردشگری بین المللی در سال ۲۰۲۰

پیشبینی كاهش سفرهای گردشگری بین المللی در سال ۲۰۲۰

با این گزارش به هلسینكی سفر كنید

با این گزارش به هلسینكی سفر كنید