BonAir
بن ایر

طالبیان:

شهرهای معاصر باید به ظرفیت های میراث فرهنگی ناملموس توجه نمایند

شهرهای معاصر باید به ظرفیت های میراث فرهنگی ناملموس توجه نمایند

به گزارش بن ایر معاون میراث فرهنگی کشور اظهار داشت: شهرهای معاصر باید بیش از پیش به ظرفیت های میراث فرهنگی ناملموس برای پویایی و سرزندگی فضاهای زیستی توجه نمایند.به گزارش بن ایر به نقل از مهر، محمدحسن طالبیان معاون میراث فرهنگی کشور در وبینار بین المللی معماری معاصر و مسئله میراث فرهنگی ناملموس که در مرکز مطالعات منطقه ای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در آسیای غربی و مرکزی تحت نظارت یونسکو برگزار شد، به موضوع میراث فرهنگی ناملموس در کنوانسیون های مختلف میراث فرهنگی و طبیعی یونسکو اشاره نمود و اظهار داشت: در کنوانسیون پشتیبانی از میراث فرهنگی و طبیعی جهان، ۱۶ نوامبر ۱۹۷۲ برای ثبت هر اثر جهانی، شش معیار مطرح شده که تقریباً پنج معیار بطور تلویحی به موضوع میراث ناملموس اشاره می کند، خصوصاً معیار شش که بر همین مبنا تبیین می شود. به عبارتی برای ارزیابی یک اثر در مقیاس جهانی میراث فرهنگی ناملموس نقش بسیار مؤثری دارد.
او اضافه کرد: در همین راستا کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی ناملموس در سال ۲۰۰۳ به تصویب رسید که این کنوانسیون از کنوانسیون های مهمی است که به موضوع میراث ناملموس به شکل مستقل پرداخته است.
معاون میراث فرهنگی کشور خاطرنشان کرد: کنوانسیون حفظ و ترویج تنوع مظاهر فرهنگی ۲۰۰۵ نیز که با هدف حفظ و ترویج تنوع بیان های فرهنگی تشکیل شده است، با تصدیق اهمیت دانش سنتی خصوصاً نظام دانشی بومیان بعنوان منبع سرمایه معنوی و مادی و سهم مثبت آن در توسعه پایدار و نیاز به حفظ و ترویج مناسب می پردازد.
او در ادامه اظهار داشت: از مفاد این کنوانسیون ها می توان نتیجه گرفت، همان گونه که ارزیابی آثار تاریخی و فرهنگی در مقیاس جهانی، فارغ از جنبه های کالبدی، نیازمند توجه به عناصر فرهنگی ناملموس هستند، به نظر می آید معماری معاصر نیز با عنایت به جنبه های ناملموس فرهنگی، طراحی و به مرحله اجرا درآید.
طالبیان ضمن اشاره به پرونده ثبت جهانی یزد و تأثیر ارزش های فرهنگی ناملموس یزد در ثبت جهانی این اثر ابراز امیدواری کرد: شهرهای معاصر باید بیش از پیش به ظرفیت های میراث فرهنگی ناملموس برای پویایی و سرزندگی این فضاهای زیستی توجه نمایند.

مصطفی پور علی مدیرکل ثبت و حریم آثار، حفظ و احیا میراث معنوی و طبیعی و دبیر علمی وبینار بین المللی "معماری معاصر و مسئله میراث فرهنگی ناملموس" اظهار داشت: تحولات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دو قرن اخیر در کنار تغییر نگرش انسان به خود، محیط زیست و فضای زندگی اش، سبب خلق نوعی از فضای معماری در دنیای معاصر شده است که ساختار و سازمان فضایی و مکانی آن در تاریخ معماری جهان بی سابقه بوده است.
او اضافه کرد: فارغ از ظرفیت های بوجود آمده بوسیله خلق این نوع از فضای معماری، باید اذعان کرد معماری معاصر کاستی هایی را به دنبال داشته است که همچون آن می توان به عدم فراهم کردن زمینه ای برای ظهور و بروز عناصر فرهنگی ناملموس اشاره نمود، عناصری خاطره انگیز و زندگی بخش که در صورت تداوم حضور، به میراثی فرهنگی در بستر معماری و شهر تبدیل می شده اند.
پورعلی خاطرنشان کرد: تاکید بیش ازحد بر جنبه های بصری، کالبدی و مادی و بی توجهی به جنبه های ناملموس و غیرمادی خصوصاً عدم اعتنا به بسترهای فرهنگی، اجتماعی و مکانی، سبب خلق فضاهایی در معماری و شهر معاصر شده است که بجای آنکه مهیای حضور واقعی افراد باشد، فقط مناسب صفحات مجازی می باشند. در چنین شرایطی، آموزش معماری، نقد، داوری و ارزیابی آثار معماری معاصر بر عناصر فقط مادی و بصری تاکید داشته و از جنبه های ناملموس کمتر بهره می برند.
دبیر علمی این وبینار بین المللی اضافه کرد: با مسابقات و جشنواره های بسیاری روبرو می باشیم که ارزیابی آثار در آنها فقط از روی تصاویر آثار انجام می شود و کمتر توجهی به جنبه های ناملموس و کیفی حضور افراد در آثار شده است.
مدیرکل ثبت و حریم آثار، حفظ و احیا میراث معنوی و طبیعی بیان نمود: میراث فرهنگی ناملموس که عموماً در بستر رسوم، نمایش، آئین، مهارت های دستی و مهم تر از همه بوسیله زبان در بستر زندگی، تولید، ترویج و پاسداری می شود، می تواند کیفیتی خاطره انگیز برای معماری و شهر فراهم آورد مشروط به آنکه معماری و شهر نیز خودرا مهیای بهره گیری از این ظرفیت کنند.
او افزود: امری که در پروسه طراحی معماری معاصر، کم تر موردتوجه بوده و رفته و رفته به مسئله ای جدی برای آینده معماری تبدیل می شود. معماری و شهر بدون عناصر و میراث فرهنگی ناملموس فقط به تصویری انتزاعی از اشکالی می ماند که زیبایی اش بدون حضور ما تضمین می شود.
این استادیار معماری اظهار داشت: تاریخ گواهی می دهد که موجودیت و پایداری معماری، فارغ از جنبه های کالبدی، در ارتباط پویا با عناصر فرهنگی ناملموس تضمین شده است. بی سبب نیست که گفته اند "کعبه بی طواف مشتی خاک و سنگ نیست". اول بیت آدمیان، کعبه، هستی اش را از ارتباط با طواف به دست می آورد. چه بسیار روایت است که طواف که کهن ترین میراث ناملموس مسلمانان است، در هر شرایطی در مکان کعبه برپا داشته شود.
دبیر علمی این وبینار بین المللی اظهار داشت: تلاش ها برای تأمل باردیگر بر مسئله ارتباط "معماری و موضوع میراث فرهنگی ناملموس" چند دهه ای است مدنظر صاحب نظران غرب و شرق قرارگرفته است. وبینار بین المللی پیشرو در این راستا تلاش دارد به این مباحث در ایران بیشتر دامن زده و طرح پرسش کند.

رضا سجودی سرپرست مرکز میراث ناملموس تهران در ادامه اظهار داشت: به اعتقاد تعدادی از کارشناسان، میراث فرهنگی ناملموس چیزی نیست جز دانش سنتی، این دانش در کنوانسیون پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس، تحت عنوان "دانش و مهارت های در رابطه با طبیعت و جهان"، در کنار سنت های شفاهی، هنرهای اجرائی، کنش ها یا رویه های اجتماعی، آئین ها و رویدادهای جشنی، و صنعت گری سنتی دامنه ها یا حوزه های پنج گانه ی میراث فرهنگی ناملموس را تشکیل می دهد.
او اضافه کرد: شرط بقای میراث فرهنگی ناملموس، انتقال آن از نسلی به نسل دیگر است. واضح است آنچه از نسلی به نسل دیگر انتقال می یابد و دارای ماهیت غیرمادی و ناملموس است، چیزی نیست، مگر آنچه تحت مفهوم کلی دانش جای می گیرد.
سرپرست مرکز میراث ناملموس تهران خاطرنشان کرد: اگر نخواهیم بر درستی این ادعا، که میراث فرهنگی ناملموس همان دانش سنتی است پافشاری نماییم، دست کم باید بپذیریم که در خیلی از عناصر و تجلیات میراث فرهنگی ناملموس، دانش سنتی نقش انکارناپذیری دارد. خیلی از عناصر یا تجلیات میراث فرهنگی ناملموس در تحت لوای دو یا چند دامنه از دامنه حوزه های پیش گفته قرار می گیرند. بعنوان مثال موسیقی سنتی آوازی ما بدون شک هم ذیل دامنه سنت های شفاهی قرار می گیرد و هم هنرهای اجرائی.
او در ادامه اضافه کرد: به همین قیاس خیلی از عناصر میراث فرهنگی ناملموس که در دامنه های دیگر طبقه بندی می شوند، ذیل دامنه دانش سنتی نیز جای می گیرند. با یک نگاه به لیست عناصر ثبت شده در یونسکو این امر به روشنی مشاهده می شود. بعنوان مثال لنج سازی و دانش دریانوردی در رابطه با آن در خلیج فارس که در سال ۲۰۱۱ میلادی در لیست میراث فرهنگی ناملموس نیازمند پاسداری فوری، به ثبت جهانی رسید، از مصادیق روشن دانش سنتی است.
سجودی بیان نمود: عناصر بسیاری وجود دارند که هم زمان چند دامنه را شامل می شوند، که غالباً یکی از آنها دانش سنتی است.
سرپرست مرکز میراث ناملموس تهران اظهار نمود: یکی از تجلی گاه های درخشان پیوند دانش سنتی (میراث ناملموس) و میراث ملموس، بدون تردید دانش معماری است. مرکز میراث ناملموس تهران خوشحال است که همایش یک روزه معماری معاصر و مسئله میراث فرهنگی ناملموس را با همکاری دفتر ثبت، حفظ و احیا میراث طبیعی و معنوی معاونت میراث فرهنگی برگزار می نماید.
سید محمد بهشتی عضو پیوسته فرهنگستان هنر در ادامه اظهار داشت: فرهنگ حاصل تعامل تاریخی انسان با محیط است که به دو گروه تقسیم می شود گروهی که وجه مادی دارند و ملموس هستند و گروه دیگر مادی نیستند مانند اسطوره ها، آئین ها و دانش بومی که میراث ناملموس هستند، میراث ناملموس ماندگارتر بوده و در قید حیات است مانند زبان.
او اضافه کرد: یکی از خصوصیات فرهنگ موضوع تداوم آنست. فرهنگ در اثر تماس جامعه با مظاهر فرهنگی می تواند تداوم پیدا کند و این مورد سبب می شود فرهنگ از نسلی به نسل دیگر منتقل شود.
بهشتی خاطرنشان کرد: معماری امروز ما در گذشته حبس شده است با معماری روبرو می باشیم که مستأصل شده و از اصل خود جدا شده است. در حقیقت از معماری مدرن غربی گرته برداری کردیم. یکی از خاصیت های معماری معاصرمان فاصله گرفتن از گذشته و امتناع از زمینه است.
عضو پیوسته فرهنگستان هنر خاطرنشان کرد: طی ۸۰ سال اخیر در معماری معاصر ما معیارهای فرهنگی تاریخی رعایت نشده است. معماری که در ۱۰۰ سال قبل داشتیم نشان می داد هر شهر خاصیت های خاص معماری خودرا داشت اما حالا این گونه نیست.


منبع:

1400/03/16
17:45:07
5.0 / 5
506
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۴