BonAir

آرشیو مطالب : بهسازی

بون ایر

بن ایر

طرح آشتی موزه بامدرسه در موزه رضا عباسی

طرح آشتی موزه بامدرسه در موزه رضا عباسی

بازگشایی یك موزه از سه موزه تعطیل تهران در دهه فجر

بازگشایی یك موزه از سه موزه تعطیل تهران در دهه فجر

احیاء بافت تاریخی گرگان مطالبه اجتماعی شود، افزایش مشاركت شهروندان
گذشت ۳۰ ماه از امضاء تفاهم نامه

احیاء بافت تاریخی گرگان مطالبه اجتماعی شود، افزایش مشاركت شهروندان

میراث زیر جلدی چهارباغ
، برای چنار چهارباغ،

میراث زیر جلدی چهارباغ

آغاز بخش پایانی عملیات بهسازی سطح پیرامونی برج آزادی

آغاز بخش پایانی عملیات بهسازی سطح پیرامونی برج آزادی

نانو عایق رطوبتی

نانو عایق رطوبتی